HEC Montreal được thành lập vào năm 1907, là một trường kinh doanh quốc tế, trụ cột của cộng đồng doanh nghiệp và dẫn đầu trong nghiên cứu kinh doanh theo định hướng.

hec