Toronto District School Board là một hội đồng giáo dục lớn nhất ở Canada và lớn thứ 4 ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1998, Hội đồng có gần 600 trường và hơn 250.000 sinh viên mỗi năm. Với 451 chương trình cơ sở, 102 chương trình trung học cơ sở. TDSB có khoảng 16 trường cơ sở và 22 trường trung học cơ sở khác nhau. TDSB có khoảng 31.000 đội ngũ nhân viên chính thức và 8.000 là nhân viên chưa chính thức. Trong đó, bao gồm 10.000 giáo viên cơ sở và 5.800 giáo viên trung học cơ sở.